LITANIA POKORY

    
Jezu cichy i pokornego serca
            Wysłuchaj mnie!

- od pragnienia, by być szanowanym
            Wybaw mnie Panie!
- od pragnienia, by być kochanym ...
- od pragnienia, by być chwalonym ...
- od pragnienia, by obdarzano mnie czcią i zaszczytami
- od pragnienia, by być więcej lubianym od innych  ...
- od pragnienia, by zwracano się do mnie o radę ...
- od pragnienia, by być podziwianym ...
- od obawy, by nie być upokorzonym ...
- od obawy, by nie być lekceważonym ...
- od obawy, by nie być odrzuconym ...
- od obawy, by nie być oszukanym ...
- od obawy, by nie być zapomnianym ...
- od obawy, by nie być wyśmianym ...
- od obawy, by nie być obrażonym ...
- od obawy, by nie być podejrzanym ...
- od obawy, by nie być ostatnim ...

- aby inni byli bardziej kochani ode mnie
              Daj mi łaskę pragnienia tego, Panie!
- aby inni mogli wzrastać w opinii świata,
          a ja abym mógł się umniejszać ...
- aby inni mogli być chwaleni,
          a o mnie aby się nie troszczono ...
- aby inni mogli być bardziej lubiani we wszystkim ...
- aby inni byli świętsi ode mnie, byle bym ja,
          na ile mogę, stał się świętym ...
- abym nienawidził wszelkiego grzechu,
          lecz pragnął świętości całym sercem ...
- abym zawsze pragnął poznać prawdę o sobie ...
- abym zawsze pragnął uznać prawdę o sobie ...
- abym zawsze pragnął żyć prawdą o sobie ...
- abym zawsze pragnął pokochać prawdę o sobie ...

* Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata,
przepuść nam, Panie.
wysłuchaj nas, Panie.
zmiłuj się nad nami.

-    Jezu cichy i pokornego serca
-    Uczyń serce moje według Serca Twego

Obdarz mnie, Panie, ufnością, bym pokornie przyjmował to, czego zmienić nie mogę; daj, odwagę, bym zgodnie z Twoją wolą mocą łaski zmieniał to, co zmienić mogę; udziel mi mądrości, bym wsparty światłem Ducha Świętego umiał roztropnie, odróżniać zawsze jedno od drugiego. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

 

Litania do Chrystusa Kapłana i Żertwy


Kyrie eleison.
Chryste eleison. Kyrie eleison.
Chryste, usłysz nas.
Chryste, wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba, Boże, zmiłuj się nad nami.
Synu, Odkupicielu świata, Boże, zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty, Boże, zmiłuj się nad nami.
Święta Trójco, Jedyny Boże, zmiłuj się nad nami.

Jezu, Kapłanie na wieki, zmiłuj się nad nami.
Jezu, nazwany przez Boga Kapłanem na wzór Melchizedeka, ...
Jezu, Kapłanie, którego Bóg namaścił Duchem Świętym i mocą, ...
Jezu, Kapłanie wielki, ...
Jezu, Kapłanie z ludzi wzięty, ...
Jezu, Kapłanie dla ludzi ustanowiony, ...
Jezu, Kapłanie naszego wyznania, ...
Jezu, Kapłanie większej od Mojżesza czci godzien, ...
Jezu, Kapłanie prawdziwego przybytku, ...
Jezu, Kapłanie dóbr przyszłych, ...
Jezu, Kapłanie święty, niewinny i nieskalany, ...
Jezu, Kapłanie wierny, ...
Jezu, Kapłanie miłosierny, ...
Jezu, Kapłanie dobroczynny, ...
Jezu, Kapłanie pałający gorliwością o Boga i ludzi, ...
Jezu, Kapłanie na wieczność doskonały, ...
Jezu, Kapłanie, który wszedłeś do nieba, ...
Jezu, Kapłanie siedzący po prawicy Majestatu na wysokości, ...
Jezu, Kapłanie wstawiający się za nami przed obliczem Boga, ...
Jezu, Kapłanie, któryś nam otwarł drogę nową i żywą, ...
Jezu, Kapłanie, któryś umiłował nas i obmył od grzechów Krwią swoją, ...
Jezu, Kapłanie, któryś siebie samego wydał jako ofiarę i hostię dla Boga, ...

Jezu, Ofiaro Boga i ludzi, ...
Jezu, Ofiaro święta, ...
Jezu, Ofiaro niepokalana, ...
Jezu, Ofiaro przyjęta przez Boga, ...
Jezu, Ofiaro przejednania, ...
Jezu, Ofiaro uroczysta, ...
Jezu, Ofiaro chwały, ...
Jezu, Ofiaro pokoju, ...
Jezu, Ofiaro przebłagania, ...
Jezu, Ofiaro zbawienia, ...
Jezu, Ofiaro, w której mamy ufność i śmiały przystęp do Boga, ...
Jezu, Ofiaro, która dwoje jednym uczyniła, ...
Jezu, Ofiaro od założenia świata ofiarowana, ...
Jezu, Ofiaro żywa przez wszystkie wieki, ...


Bądź nam miłościw, przepuść nam Jezu.
Bądź nam miłościw, wysłuchaj nas Jezu.

Od zła wszelkiego, wybaw nas Jezu.
Od nierozważnego wejścia na służbę Kościoła, ...
Od grzechu świętokradztwa, ...
Od ducha niepowściągliwości, ...
Od pogoni za pieniądzem, ...
Od wszelkiej chciwości, ...
Od złego używania majątku kościelnego, ...
Od miłości świata i jego pychy, ...
Od niegodnego sprawowania świętych Tajemnic, ...
Przez odwieczne kapłaństwo Twoje, ...
Przez święte namaszczenie Boskości,
        mocą którego Bóg Ojciec uczynił Cię Kapłanem, ...
Przez Twego kapłańskiego ducha, ...
Przez Twoje posługiwanie, którym na ziemi wsławiłeś Ojca Twego, ...
Przez krwawą ofiarę z Siebie raz na Krzyżu złożoną, ...
Przez tę samą ofiarę codziennie na ołtarzu odnawianą, ...
Przez Boską władzę, którą jako jedyny i niewidzialny Kapłan
            wykonujesz przez swoich kapłanów, ...

Abyś wszystkie sługi Kościoła w świętej pobożności zachować raczył,
            Ciebie prosimy, wysłuchaj nas, Panie.
Aby ich napełnił duch kapłaństwa Twego, ...
Aby usta kapłanów strzegły wiedzę, ...
Abyś na żniwo swoje robotników nieugiętych posłać raczył, ...
Abyś sługi Twoje w gorejące pochodnie przemienił, ...
Abyś pasterzy według Twego Serca wzbudzić raczył, ...
Aby wszyscy kapłani nienaganni byli i bez skazy, ...
Aby wszyscy, którzy zobaczą sługi ołtarzy, Pana uczcili, ...
Aby składali Ci ofiary w sprawiedliwości, ...
Abyś przez nich cześć Najświętszego Sakramentu rozkrzewić raczył, ...              

Kapłanie i Ofiaro, Ciebie prosimy, wysłuchaj nas, Panie.

Módlmy się:
Boże, Uświęcicielu i Stróżu Twojego Kościoła,
wzbudź w nim przez Ducha Twojego
godnych i wiernych szafarzy świętych tajemnic,
aby za ich posługiwaniem i przykładem,
przy Twojej pomocy,
lud chrześcijański kierował się na drogę zbawienia.
    Boże, Ty nakazałeś modlącym się i poszczącym uczniom
oddzielić Pawła i Barnabę do dzieła, do którego ich przeznaczyłeś,
bądź teraz z Twoim Kościołem trwającym na modlitwie,
i wskaż tych, których do służby Twej wybrałeś.
Przez Chrystusa, Pana naszego.
                Amen


Akt poświęcenia się Najświętszej Maryi Pannie

/ Według myśli św. Ludwika Grignion de Montfort /


    Najświętsza Panno Maryjo!
    W obliczu Trójcy Przenajświętszej, Twego Boskiego Syna i całego dworu niebieskiego, padam do Twych stóp i błagam Cię, abyś chciała być w pełnym znaczeniu tego wyrazu moją Matką i moją Opatrznością.
    Wiara i doświadczenie nauczyły mnie, jak bardzo powinienem  nie ufać sobie.
    Chciałbym całkowicie należeć do Pana Boga i nie mogę do tego dojść. Chciałbym wyprzeć się samego siebie, pokochać krzyż swój codzienny i wiernie kroczyć śladami Twego Boskiego Syna, a nie potrafię.
    A przecież, Dobra Matko, nasz Bóg jest Bogiem miłości. Panowanie Najświętszego Serca Jego Syna powinno być królowaniem miłości, w którym dusze nasze odnajdowałyby pokój, a Trójca Przenajświętsza Swą chwałę.
    Ustal nas, Dobra Matko, w twym pokoju. Możesz, a więc i zechcesz; bądź Matką  i Opiekunką.

   Dobrowolnie czynię Cię mą właścicielką przez wewnętrzne wyrzeczenie się na Twą korzyść wszystkiego, co mam, i wszystkiego, czym jestem. Bądź dziedziczką wszystkiego, czym bym mógł rozporządzać. Jestem Twoją własnością i  chcę nią być bez zastrzeżeń i nieodwołalnie.             
    Niech Twoje intencje będą zawsze moimi intencjami. Niech moje czyny i moje prace spełniane bywają zależnie od Ciebie, niech całe moje życie i me ostatnie tchnienie do Ciebie należy.
    Przez Ciebie Ojciec Przedwieczny dał nam Syna Swego. W łączności z Tobą Boski Twój Syn, Jezus, spełnił dla nas na chwałę Trójcy Przenajświętszej swój najwyższy czyn ofiarny. Pozwól tedy w Swej łasce, abyśmy i my przez Ciebie, z Tobą i w Tobie ofiarowali się Twojemu Synowi, Jezusowi i Jego Ojcu.
    Najświętsza Maryjo Panno, Matko Chrystusowa, Matko Kościoła, Pośredniczko powszechna wszystkich łask, oto ja ofiaruję się i poświęcam Twemu Bolesnemu  i Niepokalanemu Sercu i pragnę żyć i umrzeć w Twym świętym niewolnictwie miłości. Amen.
LITANIA DO BOGA OJCA


Ojcowskie Serce Boga - ukryj mnie
Opieko ojcowskiej Miłości - otaczaj mnie
Czułe dłonie Ojca - pieśćcie mnie
Światło ojcowskich oczu - rozjaśniaj moje ciemności
Dotyku Ojca - uzdrawiaj mnie
Słowo Ojca - stwarzaj mnie na nowo
Ciszo Ojca - obejmij mnie
Duchu Ojca - tchnij na mnie
Synu Ojca - kochaj mnie
Miłosierdzie Ojca - spalaj mnie
Życie Ojca - wskrzeszaj mnie
Miłości Ojca - wyrzeźbij mnie
Ogniu Ojca - ogrzej mnie
Dobroci Ojca - ośmielaj mnie
Wyrozumiałości  Ojca - zwyciężaj mój lęk
Niewinności Ojca - ożyw dziecko we mnie
Pamięci Ojca - czuwaj nade mną
Obecności Ojca - bądź moją otuchą
Słodyczy Ojca - nasyć mnie
Wodo Ojca - wypełnij mnie
Usta Ojca - powiedzcie mi prawdę
Troskliwości Ojca - otwórz mnie na dobroć
Bliskości i bezpieczeństwo Ojca - spłyńcie na mnie
Czystości Ojca - przywróć mi godność
Szlachetności Ojca - bądź moim skarbem
Wrażliwości Ojca - ukaż mi piękno
Delikatności ojcowska - rozbrajaj mnie
Radości Ojca - stop mój smutek
Łzy Ojca - nawracajcie mnie
Ramiona ojcowskie - przygarniajcie mnie
Kolana Ojca - bądźcie moim odpocznieniem
Policzku Ojca - bądź moim portem
Mocy Ojca - bądź moją skałą
Tarczo Ojcowskiej mądrości - uwolnij mnie od głupoty
Czasie Ojca - przepływaj we mnie
Wierności Ojca - ugruntuj mnie
Cierpliwości Ojca - bądź moją ostoją
Tkliwości Ojca - stop moją nieczułość
Wolności Ojca - stwórz we mnie nowe przestrzenie
Cierpienie Ojca - zrób we mnie miejsce na Krzyż
Stopy Ojca - kierujcie moimi krokami
Pokoro Ojca - łam moją pychę
Ufności ojcowska - złóż mnie w twoim sercu
Ojcze Stwórco - ustalaj granice we mnie
Wolo Ojca - stwórz we mnie zgodę na miłość
Domu Ojca - bądź moją tęsknotą
Chwało Ojca - objawiaj się we mnie
Ty, który jesteś moim Ojcem
Ty, który stwarzasz z miłości
Ty, który jesteś dla dzieci
Ty, który dajesz nieustannie
    - Bądź uwielbiony
    - Bądź wywyższony
    - Bądź ukochany
    Abba ufam Tobie
              wierzę Ci
               kocham Cię.    
            Amen

LITANIA DOMINIKAŃSKA    

/wg Anny Kamieńskiej/


Panno usłysz nas
Panno wysłuchaj nas

Ojca z niebios oblubienico uwielbiona - zmiłuj się nad nami
Syna Bożego Matko błogosławiona ...
Ducha Świętego mocą zapłodniona ...
Trójcy Świętej siedzibo niesplamiona ...

Nad wszystkie zastępy błogosławionych duchów wyniesiona ...  
Jana Chrzciciela dzieciństwem uweselona ...
Przez Patriarchów upragniona ...
Przez Proroków oznajmiona ...

Z Apostołami w wieczerniku zjednoczona ...
Z Męczennikami męką uświęcona ...
Przez Wyznawców wysławiona ...
Przez Dziewice ulubiona ...
Z Marią Magdaleną pod krzyżem w łzach pochylona ...
Nad wszystkich świętych, nad wszystkie święte ozdobiona ...
Święta Maryjo, przez Anioła pozdrowiona ...

Święta Maryjo ...
Manno słodkości ...
Płomieniu miłości ...
Gałązko wonności ...
Władczyni godności ...
Obrończyni naszej słabości ...

Święta Maryjo ...
Perło kosztowna ...
Komnato stosowna ...
Królowo cudowna ...
Bramo warowna ...
Aniołów radości bezmowna ...

Święta Maryjo ...
Matko wybrana ...
Przed wiekami umiłowana ...
Linio prosto narysowana ...
Wieżo ku niebu zbudowana ...
Przyjaciółko niezrównana ...

Święta Maryjo ...
Piersi miodna ...
Aniołom podobna ...
Różami zdobna ...
Niebios godna ...
Miłością płodna ...

Święta Maryjo ...
Owieczko łagodna nad panny ...
Córko matki swej Anny ...
Gładząca czyn Ewy zachłanny ...
Okrzyku nieustanny ...
Słodyczy anielskiej manny ...

Święta Maryjo ...
Najśliczniejsze stworzenie ...
Wyższa nad pokolenie ...
Bożych praw utwierdzenie ...
Cała czysta jak istnienie ...
Przyjaźni połączenie ...

Święta Maryjo ...
Miłosierdzia naczynie ...
Pogodo co nie przeminie ...
Łaskiś pełna Twe imię ...
Wśród niewiast świecąca jedynie ...
Proś niech nas kara ominie ...

Święta Maryjo ...
Piersi Pana i Boga ...
Wysoka służebnico ...
Sybillińska dziewico ...
Pod krzyżem lamentnico ...
Jasna miłości świeco ...

Święta Maryjo ...
Bóstwa sługo uboga ...
Szatana klęsko sroga ...
Aniołów Pani błoga ...

Święta Maryjo ...
Matko Boża, Maryjo, lekarstwo duszy, zdrowaś ...
Skłoń ku nam uszy, Maryjo, a usłysz nasze słowa ...
Tyś królową, Maryjo, rządź nami, prowadź ...
Oświecaj nas, Maryjo, lampo purpurowa ...
Zapalaj nas, Maryjo, gwiazdo porankowa ...

Święta Maryjo ...
Bądź nam łaskawa, Maryjo Najlitośniejsza ...
Bądź łaskawa, Maryjo, Najłagodniejsza ...

Przez święty dzień Twojego Narodzenia - wspomagaj nas, Pani
Przez święty dar Twojego przyzwolenia ...
Przez święty ślub Dziewictwa Twojego Panno, gwiazdo morza ...
Przez dziewięć świętych miesięcy, kiedyś Syna Bożego w żywocie                                           nosiła ...
Przez święty połóg Twój, gdyś Boże Niemowlątko karmiła ...
Przez radość Twoją, gdyś przez Mędrców z Synem odnaleziona była ...
Przez święte Ofiarowanie w świątyni, przykładny wzór pokory ...
Przez święte siedem lat, kiedyś w Egipcie z Synem Swym                             Błogosławionym przebywała ...
Przez święte trzy dni, gdyś z boleścią go szukała ...
Przez święty dzień Sobotni, kiedyś wiarę zachowała ...

My grzeszni Ciebie, Maryjo, prosimy, wysłuchaj nas
Abyś Kościół twój błogosławiła i w stanie łaski na zawsze utwierdziła,                Ciebie prosimy, wysłuchaj nas
Abyś zastępy dominikańskie wmieszała w orszaki niebiańskie ...
Byśmy dla Twojej i Syna Twojego miłości żyli jak lilie w czystości ...
Aby przez wieki trwała w mocy nasza reguła ...
By przez Twe święte staranie owocne było nasze kazanie
                          /świadczenie/ ...
Byś od nas w miłości wzajemnej wiernych nie odwracała oczu                                    miłosiernych ...
Byś swych przyjaciół zawsze i teraz raczyła miłować i wspierać ...
Byś się do naszych próśb przychylała i dary Syna Twojego nam                                    jednała ...
Byśmy z Owocu żywota Twojego korzystali do dnia ostatecznego ...
Córko Boga, Maryjo, wejrzyj na nas
Córko Joachima, Maryjo, kochaj nas
Córko Anny, Maryjo, przyjmij nas

Owieczko Boża, Tyś nadziei brama, przenieś nas do Syna, Maryjo
Owieczko Boża, połącz nas z Synem sama, dziewicza lilijo
Owieczko Boża, królestwo odpocznienia daj nam, wszystkim,
   co czas wygnania przeżyją.  Amen.


O Maryjo,
jutrzenko nowego świata,
Matko żyjących,
Tobie zawierzamy sprawę życia:
spójrz, o Matko, na niezliczone rzesze
dzieci, którym nie pozwala się przyjść na świat,
ubogich, którzy zmagają się z trudnościami życia,
mężczyzn i kobiet - ofiary nieludzkiej przemocy,
starców i chorych zabitych przez obojętność
                                                    albo fałszywą litość.
Spraw, aby wszyscy wierzący w Twojego Syna
potrafili otwarcie i z miłością głosić
ludziom naszej epoki Ewangelię życia.
Wyjednaj im łaskę przyjęcia jej
jako zawsze nowego daru,
radość wysławiania jej z wdzięcznością
w całym życiu
oraz odwagę czynnego i wytrwałego
świadczenia o niej,
aby mogli budować,
wraz z wszystkimi ludźmi dobrej woli,
cywilizację prawdy i miłości
na cześć i chwałę Boga Stwórcy,
który miłuje życie.

Boże, od którego pochodzi wszelkie ojcostwo
                                                w niebie i na ziemi,
Ojcze, który jesteś Miłością i Życiem
spraw, aby każda ludzka rodzina na ziemi
przez Twego Syna,
Jezusa Chrystusa, "narodzonego z Niewiasty",
i przez Ducha Świętego
stawała się prawdziwym przybytkiem  życia i miłości
dla coraz to nowych pokoleń.
Spraw, aby Twoja łaska kierowała myśli
i uczynki małżonków
ku dobru ich własnych rodzin
i wszystkich rodzin na świecie.
Spraw, aby młode pokolenie
znajdowało w rodzinach mocne oparcie
dla swego człowieczeństwa
i jego rozwoju w prawdzie i miłości.
Spraw, aby miłość
umacniana łaską Sakramentu Małżeństwa
okazywała się mocniejsza od wszelkich słabości i kryzysów,
przez jakie nieraz przechodzą nasze rodziny.
Spraw wreszcie - błagamy Cię o to za pośrednictwem Świętej Rodziny z Nazaretu -
ażeby Kościół wśród wszystkich narodów ziemi
mógł owocnie spełniać swe posłannictwo
w rodzinach i poprzez rodziny.
Przez Chrystusa, Pana Naszego,
który jest Drogą, Prawdą i Życiem
na wieki wieków. Amen.

LITANIA DO MIŁOSIERDZIA BOŻEGO

Kyrie, elejson.
Chryste, elejson.
Kyrie, elejson.
Chryste, usłysz nas.
Chryste wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba, Boże, zmiłuj się nad nami.
Synu, Odkupicielu świata, Boże, ...
Duchu Święty, Boże, ...
Święta Trójco, jedyny Boże, ...

Miłosierdzie Boże,
- nieogarniony przymiocie Stwórcy - ufamy Tobie.
- najwyższa doskonałości Odkupiciela ...
- niezgłębiona miłości Uświęciciela ...
- niepojęta tajemnico Trójcy Świętej ...
- wyrazie największej potęgi Pana ...
- w stworzeniu duchów niebieskich ...
- powołujące nas z nicości do istnienia ...
- ogarniające wszechświat cały ...
- darzące nas życiem nieśmiertelnym ...
- chroniące nas przed zasłużonymi karami ...
- dźwigające nas z nędzy grzechu ...
- usprawiedliwiające nas w Słowie wcielonym ...
- wypływające z ran Chrystusowych ...
- tryskające z Najświętszego Serca Jezusowego ...
- dające nam Najświętszą Maryję Pannę za Matkę                        Miłosierdzia ...
- w objawieniu tajemnic Bożych ...
- w ustanowieniu Kościoła powszechnego ...
- w ustanowieniu sakramentów świętych ...
- przede wszystkim w sakramencie chrztu i pokuty ...
- w sakramencie ołtarza i kapłaństwa ...
- w powołaniu nas do wiary świętej ...
- w nawróceniu grzeszników ...
- w uświęceniu sprawiedliwych ...
- w udoskonaleniu świątobliwych ...
- zdroju chorych i cierpiących ...
- ukojenie serc udręczonych ...
- nadziejo dusz zrozpaczonych ...
- towarzyszące wszystkim ludziom zawsze i wszędzie ...
- uprzedzające nas łaskami ...    
- pokoju konających ...
- rozkoszy niebiańska zbawionych ...
- ochłodo i ulgo dusz czyśćcowych ...
- korono wszystkich świętych ...
- niewyczerpane źródło cudów ...

    Baranku Boży, któryś okazał największe Miłosierdzie
w odkupieniu świata na krzyżu, przepuść nam Panie.
    Baranku Boży, który się miłosiernie ofiarujesz za nas
w każdej Mszy świętej, wysłuchaj nas, Panie.
    Baranku Boży, który z nieprzebranego Miłosierdzia gładzisz grzechy nasze, zmiłuj się nad nami.

- Miłosierdzie Boże ponad wszystkie dzieła Jego.
- Przeto Miłosierdzie Pańskie na wieki wychwalać będę.

Módlmy się: Boże, którego Miłosierdzie jest niezgłębione, a skarby litości nieprzebrane, wejrzyj na nas łaskawie i pomnóż w nas ufność
w Miłosierdzie swoje, byśmy nigdy w największych nawet trudnościach nie poddawali się rozpaczy, lecz zawsze ufnie zgadzali się z wolą Twoją, która jest samym Miłosierdziem. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

 

JUTRZNIA UROCZYSTOŚCI  I ŚWIĄT


        PSALM 63, 2-9
                       TĘSKNOTA ZA BOGIEM

Boże, mój Boże szukam Ciebie *
i pragnie Ciebie moja dusza.
    Ciało moje tęskni za Tobą, *
    jak zeschła ziemia łaknąca wody.    
Oto wpatruję się w Ciebie w świątyni, *
by ujrzeć Twą potęgę i chwałę.
    Twoja łaska jest cenniejsza od życia, *
    więc sławić Cię będą moje wargi.
Będę Cię wielbił przez całe me życie *
i wzniosę ręce w imię Twoje.
    Moja dusza syci się obficie, *
    a usta Cię wielbią radosnymi wargami.
Gdy myślę o Tobie na moim posłaniu *
i o Tobie rozważam w czasie moich czuwań.
    Bo stałeś się dla mnie pomocą *
    i w cieniu Twych skrzydeł wołam radośnie:
"Do Ciebie lgnie moja dusza, *
prawica Twoja mnie wspiera".

        PSALM 93
    CHWAŁA BOGA STWORZYCIELA

Pan króluje, oblókł się w majestat, +
Pan wdział potęgę i nią się przepasał, *
Tak świat utwierdził, że się nie zachwieje.
    Twój tron niewzruszony na wieki, *
    istniejesz od wieków, Boże.
Rzeki podnoszą się, Panie +
rzeki swój głos podnoszą, *
hucząc podnoszą się rzeki.
    Ponad szum wód rozległych, +
    od morskich fal mocniejszy *
    jest Pan potężny w niebie.
Świadectwa Twoje bardzo godne są wiary, +
Twojemu domowi świętość przystoi *
po wszystkie dni, o Panie.        PIEŚŃ                       Dn 3,52-57
          HYMN UWIELBIENIA

    Błogosławiony jesteś, Panie, Boże ojców naszych, *
    pełen chwały i wywyższony na wieki.
Błogosławione jest Twoje imię pełne chwały i świętości, *
uwielbione i wywyższone na wieki.
    Błogosławiony jesteś w przybytku Twojej świętej chwały, *
    uwielbiony i przesławny na wieki.
Błogosławiony jesteś na tronie swojego królestwa,*
uwielbiony i przesławny na wieki.
    Błogosławiony jesteś Ty, co spoglądasz w otchłanie, +
    który siedzisz na  cherubach, *
    pełen chwały i wywyższony na wieki.
Błogosławiony jesteś na sklepieniu nieba, *
pełen chwały i wywyższony na wieki.
    Błogosławcie Pana wszystkie dzieła Pańskie, *
    chwalcie Go i wywyższajcie na wieki.


        PSALM 150
                CHWALCIE PANA

Chwalcie Pana w Jego świątyni, *
chwalcie na cudownym Jego nieboskłonie.
    Chwalcie Go za potężne jego dzieła, *
    chwalcie za niezmierzoną wielkość Jego.
Chwalcie Go dźwiękiem rogu, *
chwalcie na harfie i cytrze.
    Chwalcie Go bębnem i tańcem, *
    chwalcie na strunach i flecie.
Chwalcie go na dźwięcznych cymbałach, +
chwalcie na cymbałach brzęczących. *
Wszystko, co żyje, niech chwali Pana!

        JUTRZNIA

              Pieśń Zachariasza

Błogosławiony Pan, Bóg Izraela, *
bo lud swój nawiedził i wyzwolił.
    I wzbudził dla nas moc zbawczą *
    w domu swego sługi Dawida.
Jak zapowiedział od dawna *
przez usta swych świętych proroków,
    Że nas wybawi od naszych nieprzyjaciół *
    i z ręki wszystkich, którzy nas nienawidzą;
Że naszym ojcom okaże miłosierdzie *
i wspomni na swe święte przymierze,
    Na przysięgę, którą złożył *
    ojcu naszemu Abrahamowi.
Da nam, że z mocy nieprzyjaciół wyrwani, *
służyć Mu będziemy bez trwogi.
    W pobożności i sprawiedliwości przed Nim *
    po wszystkie dni nasze.
A ty, dziecię, zwać się będziesz prorokiem Najwyższego, *
gdyż pójdziesz przed Panem przygotować Mu drogi.
    Jego ludowi dasz poznać zbawienie *
    przez odpuszczenie grzechów.
Dzięki serdecznej litości naszego Boga, *
z jaką nas nawiedzi z wysoka Wschodzące Słońce.
    By oświecić tych, co w mroku i cieniu śmierci mieszkają, *
    aby nasze kroki skierować na drogę pokoju.

NIESZPORY

Pieśń Maryi

Wielbi dusza moja Pana *
i raduje się duch mój w Bogu, Zbawicielu moim.
    Bo wejrzał na uniżenie swojej Służebnicy. *
    Oto bowiem odtąd błogosławić mnie będą wszystkie                             pokolenia,
Gdyż wielkie rzeczy uczynił mi Wszechmocny, *
a Jego imię jest święte.
    Jego miłosierdzie z pokolenia na pokolenie *
    nad tymi, którzy się Go boją.
Okazał moc swego ramienia, *
rozproszył pyszniących się zamysłami serc swoich.
    Strącił władców z tronu, *
    a wywyższył pokornych.
Głodnych nasycił dobrami, *
a bogatych z niczym odprawił.
    Ujął się za swoim slugą, Izraelem, *
    pomny na swe miłosierdzie.
Jak obiecał naszym ojcom, *
Abrahamowi i jego potomstwu na wieki.

 

Nowenna do Najświętszego Serca Pana Jezusa


    I. O,  mój Jezu, Tyś powiedział: "Zaprawdę mówię Wam, proście, a otrzymacie, szukajcie, a znajdziecie, pukajcie, a będzie Wam otworzone", wysłuchaj mnie, gdyż pukam, szuka, i proszę o łaskę ...

    Ojcze nasz ... Zdrowaś Mario ... Chwała Ojcu ...
            - Słodkie Serce Jezusa, w Tobie pokładam nadzieję -


    II. O, mój Jezu, Tyś powiedział: ""Zaprawdę mówię Wam, o cokolwiek prosić będziecie Ojca w imię moje, da Wam", wysłuchaj mnie, bo otóż proszę Ojca w imię Twoje o łaskę ...

    Ojcze nasz ... Zdrowaś Mario ... Chwała Ojcu ...
          - Słodkie Serce Jezusa, w Tobie pokładam nadzieję -    III. O, mój Jezu: Tyś powiedział: "Zaprawdę mówię Wam, niebo i ziemia przeminą, ale moje słowa nie przeminą", wysłuchaj mnie, bo zachęcony Twymi Słowami proszę o łaskę ...

    Ojcze nasz ... Zdrowaś Mario ... Chwała Ojcu ...
           - Słodkie Serce Jezusa, w Tobie pokładam nadzieję -

O, Słodkie Serce Jezusa, dla którego jedno tylko jest niemożliwe, mianowicie, aby nie mieć litości dla strapionych, więc miej litość nad nami, biednymi grzesznikami i udziel nam łaski, o którą Cię prosimy przez bolesne i Niepokalane Serce Maryi, przez Twoja i naszą czułą Matkę. Amen.

    Witaj Królowo .... - i dodać:
     " święty Józefie, przybrany Ojcze Jezusa, módl się za nami".

P.S. - Te modlitwy były  odmawiane codziennie przez Ojca Pio za tych, którzy sami polecali się Jego modlitwom.


Dziękczynienie po Komunii Świętej - św. O. Pio


    Pozostań za mną, Panie, Twoja bowiem obecność jest mi konieczna, abym o Tobie nie zapomniał. Ty wiesz, jak łatwo opuszczam Ciebie.
    Pozostań ze mną, Panie, bo jestem słaby i potrzebuję Twojej mocy, abym tak często nie upadał.
    Pozostań ze mną, Panie, bo Ty jesteś moim życiem, bo bez Ciebie popadam w zniechęcenie.
    Pozostań ze mną, Panie, bo Ty jesteś moim światłem, bo bez Ciebie pogrążam się w ciemności.
    Pozostań ze mną, Panie, aby mi wskazywać Twoją wolę.
    Pozostań ze mną, Panie, abym mógł słyszeć Twój głos i iść za Tobą.
    Pozostań ze mną, Panie, bo bardzo pragnę Ciebie miłować
i zawsze być z Tobą.
    Pozostań ze mną, Panie, jeżeli chcesz, abym Ci dochował wierności.
    Pozostań ze mną, Panie, albowiem moja dusza, choć tak biedna, pragnie być dla Ciebie miejscem pociechy i gniazdem miłości.
    Pozostań ze mną, Panie Jezu, albowiem ciemność zapada
i dzień się już kończy... to znaczy, że życie mija, a zbliża się śmierć, sąd, wieczność, toteż muszę odzyskać siły, by w drodze nie ustać, stąd więc potrzebuję Ciebie.
    Ciemność zapada i śmierć się zbliża. Lękam się mroków, pokus oschłości, krzyży, cierpień, toteż tak bardzo pośród nocy
i wygnania potrzeba mi Ciebie Panie Jezu.
    Pozostań ze mną, Jezu, ponieważ pośród nocy tego życia, wśród zagrożeń potrzebuję Ciebie. Spraw, abym poznał Ciebie - tak jak Twoi uczniowie - przy łamaniu chleba, to znaczy w Komunii Eucharystycznej, aby była ona światłem rozpraszającym ciemności, wspierającą mnie siłą i jedyną radością mego serca.
    Pozostań ze mną, Panie, ponieważ w godzinę śmierci chcę być z Tobą zjednoczony przez Komunię albo chociaż przez łaskę
i miłość.
    Pozostań ze mną, Jezu. Nie proszę Cię o Boskie pociechy, bo na nie nie zasługuję, ale o dar Twojej OBECNOŚCI.
    O tak! Bardzo Cię o to proszę!
    Pozostań ze mną, Panie. Ciebie tylko szukam, Twojej miłości, Twojej łaski, Twojej woli, Twego Serca, Twego Ducha, bo Ciebie miłuję i nie pragnę innej nagrody niż większego miłowania Ciebie. Miłością mocną, praktyczną, z całego serca - na ziemi, aby potem zawsze i doskonale miłować Ciebie przez całą wieczność. Amen.


    O Maryjo
Matko Miłosierdzia,
czuwaj nad wszystkimi,
aby nie był daremny Krzyż Chrystusa,
aby człowiek nie zagubił drogi dobra,
nie utracił świadomości grzechu
i umiał głębiej ufać Bogu
"bogatemu w miłosierdzie" (Ef  2, 4),
by z własnej woli spełniał dobre czyny,
które Bóg z góry przygotował (por. Ef  2, 10)
i w ten sposób żył
"ku chwale Jego majestatu" (Ef 1, 12).
            Jan Paweł II, papież


Do mego Świętego Anioła

            /Św. Teresa od Dz. J./

Wzniosły a dostojny Stróżu mojej duszy,
Ty, który jaśniejesz na pięknym niebie
Jak delikatny czysty płomień,
Pobliski tronu Wszechwiecznego,
Ty schodzisz dla mnie na tę ziemię
I rozświecasz mnie swoim blaskiem.
Piękny Aniele, Ty stałeś się moim bratem,
Moim przyjacielem,
Moim pocieszycielem.
Ty znasz moją wielką słabość,
Prowadź mnie więc za rękę.
Widzę cię pełnego czułości
Jak usuwasz kamienie z mojej drogi.
Nawołuj mnie zawsze do patrzenia tylko w niebo.
Wiem, że im bardziej jestem pokorna i mała,
Tym promienniejsze jest twoje oblicze.
O Ty, którego przemknięcie przez pokój
Jest szybsze od błyskawicy -
Przelatuj często ode mnie
Do tych, którzy są mi drodzy!
Skrzydłem swoim osusz ich łzy,
Śpiewaj im, jak Jezus jest dobry,
Śpiewaj, że cierpienie ma przyjaciół.
I całkiem po cichutku szepnij moje imię.
Ja pragnę w moim krótkim życiu
Ratować moich braci grzeszników.
O piękny posłańcu kraju ojczystego,
Daj mi swój święty płomień!
Nie ma niczego, co mogłoby być darem ofiarnym,
Tylko ubóstwo - zanieś je Bogu w Trójcy Jedynemu!

Pierwszy i trzeci tydzień Psałterza:


NIEDZIELA (po I Nieszporach):        2 Kor 5,10
Bracia (Siostry), uznajmy przed Bogiem nasze grzechy, wszyscy bowiem musimy stanąć przed trybunałem Chrystusa, aby każdy z nas otrzymał  zapłatę za uczynki dokonane w ciele, złe lub dobre.
NIEDZIELA ( po II Nieszporach):        Kol 1, 12-14
Bracia (Siostry), uznając przed Bogiem nasze grzechy, dziękujmy z radością Ojcu, który nas uzdolnił do uczestnictwa w dziale świętych w świętości. On uwolnił nas spod władzy ciemności i przeniósł do królestwa swego umiłowanego Syna, w którym mamy odkupienie - odpuszczenie grzechów.
PONIEDZIAŁEK:        1 J 2, 1-2
Bracia (Siostry), uznajmy przed Bogiem nasze winy, bo jeśliby nawet ktoś z nas zgrzeszył, mamy Rzecznika wobec Niego, Jezusa Chrystusa sprawiedliwego, który jest ofiarą przebłagalną za nasze grzechy, i nie tylko za nasze, lecz również za grzechy całego świata.
WTOREK:            Mt 6, 14-15
Bracia (Siostry), uznając przed Bogiem nasze grzechy, słuchajmy słów Jego Syna, Jezusa Chrystusa: "Jeśli przebaczycie ludziom ich przewinienia, i wam przebaczy Ojciec wasz niebieski, lecz jeśli nie przebaczycie ludziom i Ojciec wasz nie przebaczy wam waszych przewinień".
ŚRODA:            Rz 5, 8-9
Bracia (Siostry), uznajmy przed Bogiem nasze winy, bo On okazuje nam swoją miłość przez to, że Chrystus umarł za nas, gdy byliśmy jeszcze grzesznikami. Tym bardziej więc będziemy zachowani przez Niego od karzącego gniewu, kiedy teraz przez Jego krew zostaliśmy usprawiedliwieni.
CZWARTEK:            Kol 3, 8-10
Bracia (Siostry), uznając przed Bogiem nasze grzechy, odrzućmy gniew, zapalczywość, złość, znieważanie i haniebną mowę. Nie okłamujmy się wzajemnie, bo zwlekliśmy z siebie dawnego człowieka z jego uczynkami, a przywdzialiśmy nowego, który wciąż się odnawia ku głębszemu poznaniu Boga.
PIĄTEK:            1P  1, 18-20
Bracia (Siostry), uznajmy przed Bogiem nasze grzechy, bo zostaliśmy wykupieni z naszego złego postępowania nie czymś przemijającym, jak srebro i złoto, ale drogocenną krwią Chrystusa, jako baranka niepokalanego i bez skazy, którego wzbudził Bóg z martwych i obdarzył chwałą.        
Drugi i czwarty tydzień Psałterza:


NIEDZIELA (po I Nieszporach):            Łk 6, 37-38
Bracia (Siostry), uznając przed Bogiem nasze grzechy,  słuchajmy słów Jego Syna, Jezusa Chrystusa: "Nie sądźcie, a nie będziecie sądzeni; nie potępiajcie, a nie będziecie potępieni; odpuszczajcie, a będzie wam odpuszczone. Odmierzą wam bowiem taką miarą, jaka wy mierzycie".
NIEDZIELA (po II Nieszporach):        Ef 2, 1-4
Bracia (Siostry), uznajmy przed Bogiem nasze winy, gdyż byliśmy umarli na skutek naszych grzechów, lecz On, będąc bogaty w miłosierdzie, przez wielką swoją miłość, jaką nas ukochał, przywrócił nas do życia razem z Chrystusem.

PONIEDZIAŁEK:         Rz 3, 23-24
Bracia (Siostry), uznajmy przed Bogiem nasze winy, wszyscy bowiem zgrzeszyliśmy i pozbawieni byliśmy chwały Bożej, lecz dostępujemy usprawiedliwienia darmo, z Jego łaski, przez odkupienie, które jest w Chrystusie Jezusie.

       WTOREK:            1J 1, 7c. 9
Bracia (Siostry), uznajmy przed Bogiem nasze winy, bo krew Jezusa, Jego Syna, oczyszcza nas z wszelkiego grzechu, i jeśli wyznajemy nasze winy, Bóg jako wierny i sprawiedliwy  odpuści je nam i oczyści nas z wszelkiej nieprawości.

ŚRODA:            Hbr 4, 16
Bracia (Siostry), uznajmy przed Bogiem nasze grzechy i przybliżmy się do tronu łaski, abyśmy otrzymali miłosierdzie i znaleźli łaskę dla otrzymania pomocy w stosownej chwili.

CZWARTEK:            1J 3, 6-6a.
Bracia (Siostry), uznajmy przed Bogiem nasze winy, gdyż On po to się objawił, aby zgładzić grzechy, w Nim zaś nie ma grzechu. A kto w Nim trwa, nie grzeszy.

PIĄTEK:            Rz 6, 12. 14
Bracia (Siostry), uznajmy przed Bogiem nasze winy i strzeżmy się, by grzech nie królował w naszym śmiertelnym ciele. Bo grzech nie powinien panować nad nami, skoro jesteśmy poddani nie Prawu, lecz Łasce.

       


Modlitwa przed rozmyślaniem


W  niedzielę:
P. Ześlij Ducha Twego, a powstanie życie (Alleluja).
W. I odnowisz oblicze ziemi (Alleluja).

Módlmy się: Boże, któryś pouczył serca wiernych światłem Ducha Świętego, daj nam w tymże Duchu poznać, co jest prawe, i pociechą Jego zawsze się radować. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

W  poniedziałek:
P. Przyjdź, Duchu Święty, napełnij serca Twoich wiernych.
W. I zapal w nich ogień swojej miłości.

Módlmy się:  Duchu Święty, Boże, od ciebie pochodzi wszystko, co dobre; pokornie Cię prosimy, aby z Twojego natchnienia myśli nasze były prawe i pod Twoim kierownictwem takie samo było nasze postępowanie.  Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

We  wtorek:
P. Przyjdź, Duchu Święty, napełnij serca Twoich wiernych.
W. I zapal w nich ogień swojej miłości.

Módlmy się:  Spraw, prosimy Cię, Wszechmogący Boże, abyśmy stale rozważając pod natchnieniem Ducha Świętego prawdy Twoje, spełniali słowem i czynem to, co się Tobie podoba. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

W  środę:
P. Przyjdź, Duchu Święty, napełnij serca Twoich wiernych.
W. I zapal w nich ogień swojej miłości.

Módlmy się: Boże, który przez łaskę Ducha Świętego wlałeś dar miłości w serca swoich wiernych, spraw łaskawie, abyśmy zawsze kochali Ciebie nade wszystko i z całą miłością wypełniali Twoją wolę.  Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.W  czwartek:
P. Przyjdź, Duchu Święty, napełnij serca Twoich wiernych.
W. I zapal w nich ogień swojej miłości.

Módlmy się: Najmiłościwszy Boże, nakłoń łaskawie ucha Twego na głos modlitwy naszej i oświeć serca nasze łaską Ducha Świętego, abyśmy byli godnymi łask Twoich i kochali Cię miłością wieczną. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

W  piątek:
P. Przyjdź, Duchu Święty, napełnij serca Twoich wiernych.
W. I zapal w nich ogień swojej miłości.

Módlmy się: Prosimy Cię, Panie, niech Duch Święty, Pocieszyciel, który od Ciebie pochodzi, oświeci umysły nasze i doprowadzi nas do wszelkiej prawdy, jak to obiecał Syn Twój a Pan nasz Jezus Chrystus, który z Tobą żyje i króluje na wieki wieków. Amen.

W  sobotę:
P. Przyjdź, Duchu Święty, napełnij serca Twoich wiernych.
W. I zapal w nich ogień swojej miłości.

Módlmy się:  Prosimy Cię, Duchu Święty, użycz nam łaskawie stałej prawości w rozważaniu prawd Twoich, abyśmy podtrzymywani wstawiennictwem Maryi Dziewicy, zdołali żyć zgodnie z Twoją wolą. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

P. O Maryjo, bez grzechu poczęta,
W. Módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy.


    Modlitwa do świętego Józefa


    Do Ciebie, święty Józefie, uciekamy się w naszej niedoli. Wezwawszy pomocy Twej Najświętszej Oblubienicy, z ufnością również błagamy o Twoją opiekę. Przez miłość, która Cię łączyła z Niepokalaną Dziewicą Bogarodzicą i przez ojcowską Twą troskliwość, którą otaczałeś Dziecię Jezus, pokornie błagamy: wejrzyj łaskawie na dziedzictwo, które Jezus Chrystus nabył krwią swoją, i swoim potężnym wstawiennictwem dopomóż nam w potrzebach naszych.
    Opatrznościowy Stróżu Bożej Rodziny, czuwaj nad wybranym potomstwem Jezusa Chrystusa. Oddal od nas, ukochany Ojcze, wszelką zarazę błędu i zepsucia. Potężny Wybawco nasz, przybądź nam łaskawie z niebiańską pomocą w tej walce z mocami ciemności, a jak niegdyś uratowałeś Dziecię Jezus z niebezpieczeństwa, które groziło Jego życiu, tak teraz broń świętego Kościoła Bożego od wrogich zasadzek i od wszelkiej przeciwności.
    Otaczaj każdego z nas nieustanną  opieką, abyśmy za Twoim przykładem i Twoją pomocą wsparci mogli żyć świątobliwie, umrzeć pobożnie i osiągnąć wieczną szczęśliwość w niebie. Amen


Królowo Nieba, wesel się, alleluja!

Bo Ten, któregoś nosiła alleluja!
Zmartwychwstał jak powiedział, alleluja!
Módl się za nami do Boga, alleluja!

- Raduj się i wesel Panno Maryjo, alleluja!
- Bo zmartwychwstał Pan prawdziwie, alleluja!

Módlmy się: Boże, któryś przez zmartwychwstanie Syna swego, Pana naszego Jezusa Chrystusa, świat uweselić raczył, daj nam, prosimy, abyśmy przez Jego Rodzicielkę, Maryję Pannę dostąpili radości życia wiecznego. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

- Chwała Ojcu i Synowi ...
- Wieczny odpoczynek ...


Regina caeli, laetare, alleluja,

Quia quem meruisti portare, alleluja,
Resurrexit, sicut dixit, alleluja,
Ora pro nobis Deum, alleluja.

Gaude et laetare, Virgo Maria, alleluja
Quia surrexit Dominus vere, alleluja.

Oremus: Deus, qui per resurrectionem Filii tui, Domini nostri Jesu Christi, mundum laetificare dignatus es: praesta, quaesumus; ut per eius Genitricem Virginem Mariam, perpetuae capiamus gaudia vitae. Per eumdem Christum Dominum nostrum. Amen.

- Gloria Patri, et Filio, et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio, et nunc, et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
- Requiem aeternam dona eis Domine / et lux perpetua luceat eis.
Requiescant in pace. Amen.Angelus Domini nuntiavit Mariae –

Et concepit de Spiritu  Sancto.

Ave Maria....

Ecce ancilla Domini –
Fiat mihi secundum verbum tuum.

Ave Maria...

Et verbum caro factum est –
Et habitavit in nobis.

Ave  Maria...

Ora pro nobis, sancta Dei Genitrix
- ut digni efficiamur promissionibus Christi.

Oremus: Gratiam tuam, quasumus Domine mentibus nostris infunde: ut qui, Angelo nuntiante, Christi Filii tui incarnationem cognovimus: per passionem eius et crucem, ad resurrectionis gloriam perducamur. Per eumdem Christum Dominum nostrum. Amen.Modlitwa za Ojczyznę    /Ks. Piotr Skarga/


    Boże, Rządco i Panie narodów, z ręki i karności Twojej racz nas nie wypuszczać, a za przyczyną Najświętszej Maryi Panny, Królowej naszej, błogosław Ojczyźnie naszej, by - Tobie zawsze wierna - chwałę przynosiła Imieniu Twojemu a Syny swe wiodła ku szczęśliwości.
    Wszechmogący, wieczny Boże, wzbudź w nas szeroką i głęboką miłość ku braciom i najmilszej matce, Ojczyźnie naszej, byśmy jej i ludowi Twemu, swoich pożytków zapomniawszy, mogli służyć uczciwie.
    Ześlij Ducha Świętego na sługi  Twoje, rządy naszego kraju sprawujące, aby wedle woli Twojej ludem sobie powierzonym mądrze i sprawiedliwie zdołali kierować. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

Akt poświęcenia Rodzaju ludzkiego

Najświętszemu Sercu Pana Jezusa


     O Jezu Najsłodszy, Odkupicielu rodzaju ludzkiego, wejrzyj na nas, korzących się u stóp Twego ołtarza.
    * Twoją jesteśmy własnością i do Ciebie należeć chcemy.
      Oto dzisiaj każdy z nas dobrowolnie oddaje się Najświętszemu Sercu Twemu, aby jeszcze ściślej zjednoczyć się z Tobą. Wielu nie zna ciebie wcale, wielu odwróciło się od Ciebie, wzgardziwszy przykazaniami Twymi. Zlituj się nad jednymi i drugimi, o Jezu najłaskawszy, i pociągnij wszystkich do Świętego Serca Swego. Królem bądź nam, o Panie, nie tylko wiernym, którzy nigdy nie odstąpili od Ciebie, ale i synom marnotrawnym, którzy Cię opuścili.
     * Spraw, aby do domu rodzicielskiego wrócili co prędzej i nie zginęli z nędzy i głodu.
    Króluj tym, których albo błędne mniemania uwiodły, albo niezgoda oddziela; przywiedź ich do przystani prawdy i jedności wiary, aby rychło nastała jedna owczarnia i jeden pasterz. Użycz Kościołowi Twemu bezpiecznej wolności. Udziel wszystkim narodom spokoju i ładu. Spraw, aby ze wszystkiej ziemi, od końca do końca jeden brzmiał głos:
    * Chwała bądź Bożemu Sercu, przez które stało się nam zbawienie. Jemu cześć i chwała na wieki. Amen.

Te Deum


Ciebie, Boga wysławiamy,
Tobie, Panu, wieczna chwała.
    Ciebie, Ojca, niebios bramy,
    Ciebie wielbi ziemia cała.
Tobie wszyscy Aniołowie,
Tobie Moce i Niebiosy,
Cheruby, Serafinowie
Ślą wieczystej pieśni głosy:
Święty, Święty, nad Świętymi,
Bóg Zastępów, Król łaskawy!
    Pełne niebo z kręgiem ziemi
    Majestatu Twojej sławy.
Apostołów Tobie rzesza,
Chór proroków pełen chwały,
    Tobie hołdy nieść pospiesza
    Męczenników orszak biały.
Ciebie poprzez okrąg ziemi,
Z głębi serca, ile zdoła,
    Głosy ludów zgodzonymi
    Wielbi święta pieśń Kościoła.
Niezmierzonej Ojca chwały,
Syna, Słowo Wiekuiste,
    Z Duchem wszechświat wielbi cały:
    Królem chwały Tyś, o Chryste!
Tyś Rodzica Syn z wiek wieka,
By świat zbawić swoim zgonem,
    Przyoblókłszy się w człowieka
    Nie wzgardziłeś Panny łonem.
Tyś pokruszył śmierci wrota,
Starł jej oścień w męki dobie
    I rajskiego kraj żywota
Otworzyłeś wiernym sobie.
Po prawicy siedzisz Boga,
W chwale Ojca, Syn jedyny,
    Lecz gdy zabrzmi trąba sroga,
    Przyjdziesz sądzić ludzkie czyny.
Prosim, słudzy łask niegodni,
Wspomóż, obmyj grzech, co plami,
    Gdyś odkupił nas od zbrodni
    Drogiej swojej Krwi strugami.
Ze Świętymi w blaskach mocy
Wiecznej chwały zlej nam zdroje.
    Zbaw, o Panie, lud sierocy,
    Błogosław dziedzictwo swoje.
Rządź je, broń po wszystkie lata,
Prowadź w niebios błogie bramy.
    My w dzień każdy, Władco świata,
    Imię Twoje wysławiamy.
Po wiek wieków nie ustanie
Pieśń, co sławi Twoje czyny.
    O w dniu onym racz nas, Panie,
    Od wszelakiej ustrzec winy.
Zjaw swą litość w życiu całym
Tym, co żebrzą Twej opieki.
    Tobie, Panie, zaufałem,
Nie zawstydzę się na wieki.
Przybądź Duchu Święty
Ześlij z nieba wzięty
Światła Twego strumień
    Przyjdź, Ojcze ubogich,
    Dawco darów mnogich,
Przyjdź, światłości sumień.
O najmilszy z gości,
Słodka serc radości,
Słodkie orzeźwienie,
    W pracy Tyś ochłodą,
    W skwarze żywą wodą,
    W płaczu utuleniem.
Światłości najświętsza
Serc wierzących wnętrza
Poddaj Twej potędze.
    Bez Twojego tchnienia
    Cóż jest wśród stworzenia?
    Jeno cierń i nędze!
Obmyj, co nieświęte,
Oschłym wlej zachętę,
Ulecz serca ranę.
    Nagnij, co jest harde,
Rozgrzej serca twarde,
Prowadź  zabłąkane.
Daj Twoim wierzącym,
W Tobie ufającym
Siedmiorakie dary:
    Daj zasługę męstwa,
    Daj wieniec zwycięstwa,
    Daj szczęście bez miary.
    Amen, Alleluja!

    
/z modlitewnika Ojców Cystersów/


Przyjdź Duchu Święty!
Przemień nasze wewnętrzne napięcie w święte odprężenie.
Przemień nasz niepokój w kojącą ciszę.
Przemień nasze zatroskanie w spokojną ufność.
Przemień nasz lęk w nieugiętą wiarę.
Przemień naszą gorycz w słodycz łaski.
Przemień mrok naszych serc w delikatne światło.
Przemień naszą obojętność w serdeczną życzliwość.
Przemień naszą noc w Twoje światło.
Przemień zimę naszych dusz w Twoją wiosnę.
Wyprostuj nasze krzywe drogi.
Wypełnij naszą pustkę.
Oczyść nas z pychy.
Pogłębiaj pokorę.    
Rozpal w nas miłość, zgaś w nas zmysłowość.
Spraw, abyśmy widzieli siebie, jak Ty nas widzisz;
abyśmy mogli poznać Ciebie jak to obiecałeś
i byli szczęśliwi według Twego Słowa.

„Błogosławieni czystego serca,
albowiem oni Boga oglądać będą.”

/starochrześcijańska prośba o błogosławieństwo – V wiek/


Niech Pan będzie przed Tobą,
    by wskazać Ci słuszną drogę.
Niech Pan będzie koło Ciebie,
    by wziąć Cię w ramiona i chronić.
Niech Pan będzie za Tobą,
    by Cię strzec przed złośliwością złych ludzi.
Niech Pan będzie pod Tobą,
    by złapać Cię, gdy upadniesz
i wyciągnąć Cię z sideł.
Niech Pan będzie w Tobie,
    by pocieszać Cię, gdy jesteś smutny.
Niech Pan będzie wokół Ciebie,
    by bronić cię, gdy inni na Ciebie napadają.
Niech Pan będzie ponad Tobą,
    by Cię błogosławić.
Niech błogosławi Cię nasz dobrotliwy i miłosierny Bóg.

 

LITANIA DO ŚWIĘTEJ ANNY


Kyrie eleison
Chryste eleison
Kyrie eleison
Chryste, usłysz nas.
Chryste wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba Boże – zmiłuj się nad nami.
Synu Odkupicielu świata Boże – zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty Boże – zmiłuj się nad nami.
Święta Trójco jedyny Boże – zmiłuj się nad nami.

Święta Maryjo – módl się za nami.
Święta Anno, Matko Najświętszej Maryi Panny,
Święta Anno, służebnico Ojca Przedwiecznego,
Święta Anno, Matko Rodzicielki Syna Bożego,
Święta Anno, świątynio Ducha Świętego,
Święta Anno, piastunko Jezusa i Maryi,
Święta Anno, wybrane naczynie Opatrzności Bożej,
Święta Anno, pałająca miłością bożą,
Święta Anno, chlubo wszystkich niewiast,
Święta Anno, przykładzie wiernej żony,
Święta Anno, wzorze świętych matek,
Święta Anno, cicha i pokorna,
Święta Anno, matko sprawiedliwa,
Święta Anno, wzorze wychowania dzieci dla Boga,
Święta Anno, wzorze cichego życia domowego,
Święta Anno, aniele cierpliwości i wyrozumiałości,
Święta Anno, mistrzyni modlitwy i ofiary,
Święta Anno, nauczycielko prawdy i miłości,
Święta Anno, nadziejo chorych i opuszczonych,
Święta Anno, obrono sierot i wdów,
Święta Anno, pociecho ubogich i opuszczonych,
Święta Anno, ucieczko błądzących,
Święta Anno, opiekunko pól żniwnych,
Święta Anno, przemożna Orędowniczko u BogaProsimy cię, święta Anno,

Aby wyjednała wszystkim rodzinom katolickim pokój i zgodę, wysłuchaj nas, Panie.
Aby wspierała wszystkich powołanych do służby Bożej, wysłuchaj nas, Panie.
Aby wspomagała wszystkich, którzy pracują w trudnych warunkach, wysłuchaj nas, Panie.
Aby zachowała podróżnych od wypadków, wysłuchaj nas, Panie.
Aby nieustannie pomagała wszystkim Twoim czcicielom, wysłuchaj nas, Panie.
Aby przybyła nam z pomocą w godzinę śmierci, wysłuchaj nas, Panie.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata,
zmiłuj się nad nami.

- Módl się za nami, święta Anno.
- Abyśmy się  stali  godnymi  obietnic Chrystusowych.

Módlmy się:
Boże, który wybrałeś świętą Annę na Matkę Rodzicielki Twego Jednorodzonego Syna, spraw łaskawie, abyśmy za Jej przykładem służyli Tobie z miłością i osiągnęli wieczne zbawienie. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.


LITANIA DO ANIOŁA STRÓŻA


Kyrie eleison
Chryste eleison
Kyrie eleison
Chryste, usłysz nas.
Chryste wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba Boże – zmiłuj się nad nami.
Synu Odkupicielu świata Boże – zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty Boże – zmiłuj się nad nami.
Święta Trójco jedyny Boże – zmiłuj się nad nami.

Święta Maryjo, Królowo aniołów – módl się za nami.
Święty Aniele, Książę Niebiańskiego Dworu, módl się za nami.
Święty Aniele, duchowy Bracie mój, módl się za nami.
Święty Aniele, od którego pochodzi natchnienie do dobrego, módl się za nami.
Święty Aniele, stróżu mój, módl się za nami.
Święty Aniele, patronie mój, módl się za nami.
Święty Aniele, pasterzu mój, módl się za nami.
Święty Aniele, przewodniku mój, módl się za nami.
Święty Aniele, nauczycielu mój, módl się za nami.
Święty Aniele, doradco mój, módl się za nami.
Święty Aniele, opiekunie mój, módl się za nami.
Święty Aniele, obrońco mój, módl się za nami.
Święty Aniele, pomocniku mój, módl się za nami.
Święty Aniele, wodzu mój, módl się za nami.
Święty Aniele, świadku mój, módl się za nami.
Święty Aniele, orędowniku mój, módl się za nami.
Święty Aniele, pocieszycielu mój, módl się za nami.
Święty Aniele, oświecicielu mój, módl się za nami.
Święty Aniele, miłośniku mój, módl się za nami.
Święty Aniele, przyjacielu mój, módl się za nami.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata,
zmiłuj się nad nami.


*Aniołom swoim Bóg rozkazał o tobie
- Aby cię strzegli na wszystkich drogach twoich
* Panie, wysłuchaj modlitwy nasze
- A wołanie nasze niech do Ciebie przyjdzie.

Módlmy się:
Boże, który w niewymownej dobroci swojej świętych aniołów dla naszej obrony posyłać raczysz, daj nam, pokornie Cię prosimy, abyśmy opieką ich byli zawsze chronieni i wspólnym z nimi obcowaniem cieszyli się wiecznie. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

1. Ojcze niebieski, dziękuję Twojej nieskończonej dobroci, że od chwili, kiedy dusza moja wyszła z Twych stwarzających rąk, powierzyłeś mnie Aniołowi Stróżowi, aby mnie oświecał, strzegł, prowadził i mną kierował. Dziękuję Ci, mój Aniele Stróżu, że mi codziennie towarzysz w drodze do domu Ojca. Twoje święte natchnienie, nieustanna obrona w niebezpieczeństwach duszy i ciała, Twoje potężne modlitwy u Pana Boga są dla mnie wielką pociechą i budzą niezachwianą nadzieję.

2. Aniele Stróżu mój, który zawsze wpatrujesz się w Oblicze Boże i chcesz, abym z Tobą kiedyś przebywał w niebie, proszę Cię o wyjednanie mi u Pana Boga przebaczenia, ze tyle razy byłem głuchy na Twe rady, że grzeszyłem w Twojej obecności, że tak mało pamiętam o Twojej bliskości.

3. Aniele Stróżu mój, wierny i potężny, jesteś jednym z Aniołów, którzy w niebie pod przewodnictwem świętego Michała pokonali szatana i jego zwolenników. Walka rozpoczęta kiedyś w niebie toczy się dalej na ziemi, książę zła ze swymi sługami  i nieprzyjaciółmi Jezusa Chrystusa czyha na dusze ludzkie, wstawiaj się do Niepokalanej, Królowej Apostołów, za Kościół, Państwo Boże, walczące przeciw państwu szatana.
KORONKA  KU  CZCI DUCHA  ŚWIETEGO

w intencjach Kościoła i odnowy świata

TAJEMNICE:
I.    Z Ducha Świętego w Maryi Pannie począł się Jezus
II.    Duch Święty spoczął na Jezusie Chrystusie
III.    Przez Ducha Świętego Jezus został wyprowadzony na pustynię
IV.    Duch Święty w Kościele
V.    Duch Święty w duszy sprawiedliwego

PO  KAŻDEJ  TAJEMNICY
7 razy: Przyjdź Duchu Święty, napełnij serca twych wiernych – i ogień Twojej miłości w nich zapal.

1 raz: Ześlij Ducha Twego a powstanie życie – i odnowisz oblicze ziemi.

Módlmy się: Boże, któryś pouczał serca wiernych światłem Ducha Świętego, daj nam w tymże Duchu poznać, co jest prawe i pociechą Jego zawsze się radować. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen

NA  ZAKOŃCZENIE KORONKI:
Chwała Ojcu... (3 x), Wierzę w Boga Ojca...
Matko Kościoła, módl się za nami!

(za zezw. : Kurii Metropolitalnej w Krakowie)


KORONKA DO DZIECIĄTKA JEZUS

(na cześć Dzieciątka Jezus, Matki Bożej i św. Józefa)

3 x: Ojcze nasz....
A Słowo Ciałem się stało i zamieszkało między nami

1.    Zwiastowanie (po każdej tajemnicy: Zdrowaś Mario..., A Słowo Ciałem się stało...)
2.    Nawiedzenie
3.    Oczekiwanie narodzenia
4.    Narodzenie Dzieciątka Jezus
5.    Nadanie Najświętszego Imienia Jezus
6.    Pokłon Trzech Króli
7.    Ofiarowanie w świątyni
8.    Ucieczka do Egiptu
9.    Życie w Egipcie
10.    Powrót do Nazaretu
11.    Ukryte życie w Nazarecie
12.    Dwunastoletni Jezus w świątyni

O Boskie Dziecię – błogosław nam, uświęcaj nas, jednocz nas z sobą, i w Twym Bożym Dziecięctwie daj żyć i umierać. Amen.

 

LITANIA DO DZIECIĄTKA JEZUS


Kyrie eleison, Chryste eleison, Kyrie eleison.
Dzieciątko Jezus, usłysz nas.
Dzieciątko Jezus, wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba, Boże - zmiłuj się nad nami.
Synu, Odkupicielu świata, Boże - zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty, Boże …
Święta Trójco, jedyny Boże …
Boskie Dzieciątko, prawdziwy Synu Boga …
Boskie Dzieciątko, Synu Maryi Panny …
Boskie Dzieciątko, Słowo, które stało się ciałem …
Boskie Dzieciątko, mądrości Ojca Przedwiecznego …
Boskie Dzieciątko, przedmiocie upodobania Ojca …
Boskie Dzieciątko, oczekiwanie sprawiedliwych …
Boskie Dzieciątko, upragnione od wszystkich …
Boskie Dzieciątko, Królu Aniołów …
Boskie Dzieciątko, Zbawicielu nasz …
Boskie Dzieciątko, któreś sobie obrało za mieszkanie ubożuchną stajenkę, żłobek za kolebkę, prostych pastuszków za swych wielbicieli …
Boskie Dzieciątko, które królowie uznali światłością i zbawieniem wszystkich narodów…
Boskie Dzieciątko, skarbniku łask Boskich …
Boskie Dzieciątko, źródło świętej miłości …

Bądź nam miłościw, przepuść nam, Boskie Dzieciątko.
Bądź nam miłościw, wysłuchaj nas, Boskie Dzieciątko.
Bądź nam miłościw, wybaw nas, Boskie Dzieciątko.
Od niewoli grzechowej, wybaw nas, Boskie Dzieciątko.
Od złości światowej …
Od pożądliwości ciała …
Od pychy żywota …
Przez pokorne narodzenie Twoje …
Przez chwalebne objawienie się Twoje …
Przez ofiarowanie się Twoje …
Przez niewinność twoją …
Przez prostotę Twoją …
Przez posłuszeństwo Twoje …
Przez łagodność Twoją …
Przez pokorę Twoją …
Przez miłość Twoją …

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata - przepuść nam, Dzieciątko Jezus.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata - wysłuchaj nas Dzieciątko Jezus.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata - zmiłuj się nad nami, Dzieciątko Jezus.

- Będę się radował w Panu.
- Będę się weselił w Bogu, Jezusie moim.

Módlmy się:
    Panie Jezu, który z miłości ku nam przybrałeś postać Dzieciątka ubożuchnego i upokorzonego w żłóbku, uwielbiamy cię i wraz z Mędrcami ofiarujemy Ci złoto gorącej miłości oraz kadzidło żywej modlitwy; uświęć nasze serca, jak niegdyś uświęciłeś serca ubogich pasterzy, abyśmy Ci zawsze wiernie służyli i nigdy nie przestawali wielbić. Amen.

Koronka do Ran Chrystusowych


O Jezu, Boski Odkupicielu, bądź nam miłościw i całemu światu. Amen.
Święty Boże, Święty mocny, Święty nieśmiertelny, zmiłuj się nad na mi. Amen.

Przebacz, zlituj się mój Jezu, w otaczających niebezpieczeństwach Krwią Twoją Najdroższą osłoń nas. Amen.

Ojcze Przedwieczny, błagamy Cię przez krew Jezusa Chrystusa, Syna Twego Jednorodzonego, okaż nam miłosierdzie. Amen.

Na dużych paciorkach różańca: Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci Rany Pana naszego Jezusa Chrystusa — na uleczenie ran dusz naszych.

Na małych paciorkach różańca: O mój Jezu przebaczenia i miłosierdzia — przez zasługi Twoich świętych ran.

Na zakończenie 3 razy:
Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci Rany Pana naszego Jezusa Chrystusa - na uleczenie ran dusz naszych.

W zjednoczeniu z Niepokalanym Sercem Maryi pozdrawiam i adoruję, o Jezu, Twoją Świętą Ranę Twej prawej Ręki. W tej Ranie składam wszystkich kapłanów Twego Świętego Kościoła. Daj im Ty, o Jezu, ilekroć sprawują Twoją Świętą Ofiarę, Płomień Twojej Boskiej Miłości, aby Go mogli dalej podawać powierzonym sobie duszom. Chwała Ojcu…
Pozdrawiam i adoruję Świętą Ranę Twej lewej Ręki. W tej Ranie powierzam Ci, o Jezu, wszystkich heretyków i niewierzących, tych najbiedniejszych, którzy Cię nie znają. I ze względu na te dusze ześlij, o Jezu, wielu dobrych pracowników do Twojej Winnicy, aby oni wszyscy znaleźli drogę do Twego Najświętszego Serca. Chwała Ojcu…
Pozdrawiam i adoruję Święte Rany Twej Najświętszej Głowy i w tych Ranach powierzam Ci, o Jezu, wrogów Świętego Kościoła, tych wszystkich, którzy dziś jeszcze zadają Ci krwawe Rany i prześladują Ciebie w Twoim Mistycznym Ciele. Proszę Cię, o Jezu, nawróć ich, wezwij ich, jak wezwałeś Szawła i uczyniłeś zeń Pawła, aby co prędzej nastała jedna Owczarnia i jeden Pasterz. Chwała Ojcu…
Pozdrawiam i adoruję Święte Rany Twych Świętych Nóg i w tych Ranach przekazuję Ci, Jezu, zatwardziałych grzeszników, którzy kochają więcej świat niż Ciebie, a szczególnie powierzymy Ci tych, którzy muszą się już rozstać z tym ziemskim życiem. Nie dozwól, Najdroższy Jezu, by Twoja Drogocenna Krew była dla nich zmarnowana. Chwała Ojcu…
Pozdrawiam i adoruję Ranę Twego Najświętszego Serca i w tej Ranie powierzam Ci, Jezu, moją duszę oraz tych, za których Ty chcesz, bym się modlił, a szczególnie za wszystkich cierpiących i uciśnionych, za wszystkich prześladowanych i opuszczonych. Użycz, o Najświętsze Serce Jezusa, wszystkiego Twego Światła i Twej Łaski. Napełnij nas wszystkich Twoją Miłością i Twoim Pokojem. Chwała Ojcu…
Powyższą modlitwę dał Zbawiciel mistyczce Marii Graf. Powiedział: Moja droga, mała duszo, gdybyś wiedziała, jak bardzo miła Mi jest ta modlitwa, to częściej byś ją odmawiała. Możecie nią świat uratować.

Obietnice dla czcicieli Najświętszych Ran Pana Jezusa

1. Przyjdźcie do Ran Moich, z sercem pałającym miłością. Przez Rany Moje otrzymacie wszystko, bo zasługa Krwi Mojej jest nieskończonej ceny. Mając Moje Rany i Moje Najświętsze Serce, możecie wszystko wyjednać, Najświętsze Rany dają moc nad Sercem Boga.

2. Kto jest w jakiejkolwiek potrzebie, niech z wiarą i ufnością przychodzi czerpać ustawicznie ze skarbu Mojej Męki, z Moich przebitych Ran. Udzielę wszystkiego, o co Mnie kto prosić będzie przez Moje Święte Rany. Trzeba rozszerzyć nabożeństwo do nich.

3. Moje Rany Najświętsze uświęcają dusze i zapewniają im postęp w dobrym. Z Moich Ran rodzą się owoce świętości. Ci, którzy czcić je będą, dojdą do prawdziwego poznania Mnie.

4. W Moich Ranach zawsze oczyścić się możecie. Rany uleczą wasze grzechowe rany. Moje Rany pokryją wszystkie wasze przewinienia. Nabożeństwo do Moich ran jest lekarstwem na te czasy nieprawości.

5. Wszystkie wasze sprawy, nawet najmniejsze, skoro zostaną zanurzone w Mojej Krwi, nabędą przez to nieskończonej zasługi i sprawią pociechę Mojemu Sercu. Zanurz więc sprawy twoje w Moich Ranach, a będą miały wielką wartość.

6. Ofiaruj mi Rany Moje za grzeszników, bo ja pałam żądzą zbawienia dusz. Za każdym słowem wymówionym przez was w koronce spuszczam kroplę Krwi Mojej na duszę grzesznika. Grzesznik wyjedna dla siebie nawrócenie przez odmówienie następującej modlitwy: "Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci Rany Pana naszego Jezusa Chrystusa na uleczenie ran dusz naszych".

7. Moc Moja jest w Moich Ranach. Posiadając je, potężnym się stajesz i możesz otrzymać wszystko. Masz nawet więcej mocy ode Mnie, bo możesz rozbrajać sprawiedliwość Moją. Moje Święte Rany podtrzymują świat.

8. Mając Moje Rany, macie wszystko. Przez nie dokonywa się gruntownych dzieł; nie przez kosztowanie pociech, ale przez cierpienia. Trzeba się modlić, ażeby znajomość Moich Świętych Ran rozszerzona była po całym świecie.

9. Wezwanie do Najświętszych Ran wyjednywać będą Kościołowi nieustanne zwycięstwa. Powinniście ciągle czerpać z tych źródeł ku triumfowi Mego Kościoła. Trzeba się bardzo modlić za Kościół święty. Dopóki Rany Moje bronić was Będą, nie macie czego się lękać, ani dla siebie, ani dla Kościoła.

10. Gdy doznajecie przykrości lub cierpienie was przygniata, złóżcie to czem prędzej w Moje Rany, a ból się uciszy. Trzeba często przy chorych powtarzać: "O mój Jezu, przebaczenia i miłosierdzia przez zasługi Twoich Świętych Ran". Ta modlitwa ulży duszy i ciału chorego.

11. Gdy ofiarujesz Moje Święte Rany za grzeszników, nie zapominaj czynić tego i za dusze w czyśćcu, bo mało jest osób, które by myślały o przyniesieniu im ulgi. Najświętsze Rany są dla dusz czyśćcowych skarbem nad skarby. Ofiaruj twoje cierpienia w połączeniu z Moimi Boskimi Ranami za dusze czyśćcowe.

12. Dusza, za życia swego śmiertelnego czciła Rany Pana naszego Jezusa Chrystusa, korzystała z ich zasług i ofiarowała je Ojcu Przedwiecznemu za dusze czyśćcowe, będzie miała przy sobie w chwili śmierci Najświętszą Maryję Pannę i Aniołów Pańskich, a Pan Jezus Ukrzyżowany w całym blasku Swej Chwały przyjmie je i ukoronuje wieńcem

Joomla templates by a4joomla