Poniżej przedstawiamy kierunki działania Akcji Katolickiej na 2015 rok przyjęte przez Krajowy Instytut Akcji Katolickiej i zaakceptowane przez Asystenta Krajowego bp. Marka Solarczyka.

1. LIturgia i modlitwa, 2. Problematyka społeczna, 3. Zagadnienia organizacyjne, 4. Formacja

Liturgia i modlitwa

Orędzie fatimskie - proroctwo na nasze czasy.

      Jeżeli wgłębimy się w treść orędzia Fatimskiego, zrozumiemy, że Bóg zaprasza nas do współpracy.
W orędziu tym pojawia się słowo "jeżeli". Oznacza to, że od naszego działania i modlitwy, a nad wszystko od szczerego nawrócenia zależą losy świata. Nie pozostawia nas przy tym bez pomocy i opieki. Daje nam Matkę, która wskazuje drogę ocalenia również teraz, w naszych niespokojnych czasach.
      Święty Jan Paweł II mówił: " Z Cove de Iria rozlewa się jakby światło pocieszenia niosące nadzieję. Skłania ono do odważnego podjęcia nowej ewangelizacji kontynentu europejskiego, na którym szeroko rozprzestrzeniony ateizm teoretyczny i praktyczny próbuje budować nową cywilizację materialistyczną". (przemówienie z 13.05.1991 r. skierowane do biskupów portugalskich). Dziś stajemy w obliczu niebezpieczeństwa odrzucenia przez ludzi Boga i poddania się przez nich źle pojętej wolności, która zmierza do zniszczenia korzeni moralności ludzkiej i chrześcijańskiej. Zagrożony jest pokój na świecie. W wielu krajach pojawiły się zarzewia wojny i nasilają się prześladowania chrześcijan. Świat znowu stanął wobec zmagań militarnych, przewrotów społecznych, a przede wszystkim wobec walk światopoglądowych i religijnych. Objawienia Madonny z Fatimy wskazują, gdzie leży ratunek. Poza oderwaniem od grzechu i czystości serca, Najświętsza Panna wskazuje konkretne i praktyczne środki ratowania dusz i pokoju dla świata. Odpowiadając na to wezwanie Członkowie Akcji Katolickiej powinni podjąć i rozpropagować wśród jak największej rzeszy wiernych:
- Nabożeństwo pięciu pierwszych sobót miesiąca.
- Codzienny różaniec.
- Modlitwę w intencji biskupów synodu (dotyczącego rodziny).
 

Problematyka społeczna

I. Rodzina

     Społeczeństwo boryka się dziś z problemami na nieznaną dotąd skalę. Jesteśmy świadkami dramatycznie rozwijającej się liczby rozwodów, rosnącej liczby młodych ludzi żyjących w wolnych związkach, którzy nie pragną założenia rodziny oraz wzięcia za nią odpowiedzialności. Wielu, w imię wygodnego życia bez zobowiązań, odrzuca myśl o posiadaniu dzieci, uciekając się do antykoncepcji i aborcji.
      Z niepokojem obserwujemy stygmatyzowanie rodzin, które jako małżeństwo opare na związku mężczyzny i kobiety, pragną wychowywać swoje dzieci w oparciu o własne przekonania, wiarę i system wartości. Przeciwstawiając się tym zagrożeniom Akcja Katolicka pownna:

- Jednoczyć środowiska w działaniach na rzecz rodziny.
- Uczestniczyć w "Marszach dla życia".
- Uświadamiać rodzicom ich praw do decydowania o programach nauczania.
- Podejmować działania na rzecz rodzin.

II. Polityka

     W 2015 roku odbędą się wybory prezydenckie i parlamentarne. Do zadań Akcji Katolickiej należeć będzie podjęcie działań zmierzających do przełamania apatii i zniechęcenia społeczeństwa w naszych parafiach i diecezjach, aby w duchu odpowiedzialności za losy naszego państwa wzięli udział w wyborach.
      Akcja Katolicka nie wskazuje partii, jak również konkretnych kandydatów, na którychnależy głosować. Zachęcamy jednak, aby ułatwiając dokonanie właściwego wyboru publikować listę kandydatów ze wskazaniem, jak głosowali w ważnych dla nas sprawach, takich jak ochrona życia, legalizacja związków partnerskich i innych wskazujących na to, czy kandydat kieruje się w swym życiu i działalności politycznej wartościami chrześcijańskimi.

Zagadnienia organizacyjne

I. Przygotowujemy się do II Krajowego Kongresu Akcji Katolickiej. Będzie to czas podsumowania dotychczasowego dorobku, a zarazem spojrzenie w przyszłość.

W ramach przygotowań do kongresu podejmijmy trzy zadania:
1. Niech każdy z nas przyprowadzi do AK jedną osobę.
2. Przygotujmy choć jedną inicjatywę skierowana do najmłodszych - dzieci i młodzieży.
3. Nawiążmy współpracę przynajmniej z jedną organizacją, ruchem czy stowarzyszeniem działającym w parafii i w diecezji.

II. Włączmy się w organizację i modlitwę w intencji Światowych Dni Młodzieży 2016.

Formacja

1. Przypomnienie Orędzia Fatimskiego.
2. Zapoznanie się z treścią listu apostolskiego "Rosarium Virginis Mariae" Ojca Świętego Jana Pawła II do biskupów, duchowieństwa i wiernych o różańcu świętym.
3. Zapoznanie się z Adhortacją Apostolską "Evangelii Gaudium".

Joomla templates by a4joomla