Instrukcja Zarządu Krajowego Instytutu Akcji Katolickiej dotycząca członków wspierających Akcji Katolickiej. Ankiety dla chętnych osób prywatnych i prawnych (stowarzyszeń, fundacji, grup...) można uzyskać w sekretariacie Akcji Katolickiej w Kurii Warszawsko-Praskiej w Warszawie przy ul. Floriańskiej 2a lub mailowo pisząc na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

 

Instrukcja Zarządu KlAK z dnia 15 września 2012 roku
dotycząca członków wspierający Akcji Katolickiej w Polsce


Na podstawie art. 60, ust. 1, pkt 2, w związku z art. Iloraz art. 19 i nast. Statutu Akcji
Katolickiej w Polsce określa się, co następuje:


§1
Akcję Katolicką w Polsce stanowią członkowie zwyczajni i wspierający.


§2
1. Członkiem wspierającym Akcji Katolickiej może być:
l) osoba fizyczna,
2) osoba prawna,
3) zrzeszenie katolickie nie posiadające osobowości prawnej.
2. Członek zwyczajny może ubiegać się o zmianę swojego statusu na członka wspierającego.
Uchwałę w sprawie zmiany statusu członka zwyczajnego na członka wspierającego
podejmuje Zarząd Diecezjalnego Instytutu, na wniosek Zarządu Parafialnego Oddziału,
zawierający prośbę zainteresowanego.


§3
1. Warunkiem przyjęcia członka wspierającego, o którym mowa w § 2 pkt. l, jest złożenie
przez niego deklaracji o popieraniu celów Akcji Katolickiej oraz zadeklarowanie sposobu
wsparcia j ej działań.
2. Członek wspierający nie odbywa stażu kandydackiego .
. 3. Uchwałę w sprawie przyjęcia członka wspierającego Akcji Katolickiej podejmuje Zarząd
Diecezjalnego Instytutu z własnej inicjatywy lub na wniosek Zarządu Parafialnego Oddziału,
zawierający opinię Parafialnego Asystenta Kościelnego.
4. Członek wspierający otrzymuje pisemną informację o potwierdzeniu przyjęcia i zostaje
wpisany do właściwego rejestru.


§4
I.Członek wspierający Akcji Katolickiej lub jego przedstawiciel, ma prawo:
1) udziału w przedsięwzięciach podejmowanych pr;zez Akcję Katolicką
2) zgłaszania wniosków wobec władz Stowarzyszenia,
3) otrzymywania informacji związanych z działalnością Akcji Katolickiej.
2. Członek wspierający może otrzymać honorowe odznaczenie ustanowione przez Akcję
Katolicką·
3. Do obowiązków członków wspierających należy realizowanie zadeklarowanej dobrowolnie
formy pomocy rzeczowej, finansowej lub innej dla Stowarzyszenia.
4. Członek wspierający nie posiada czynnego i biernego prawa wyborczego.


§5
Członkiem wspierającym nie może być:
1) osoba fizyczna, do której stosuje się art. 18 Statutu Akcji Katolickiej w Polsce
2) osoba prawna lub zrzeszenie, którego działalność jest sprzeczna z wartościami
chrześcijańskim i nauczaniem Kościoła katolickiego.


§6
Członkostwo wspierające w Akcji Katolickiej ustaje w sytuacji zaistnienia przesłanek
wymienionych w art. 22 Statutu Akcji Katolickiej w Polsce.

 

 

  • Do warszawsko-praskiej deklaracji członka wspierającego (osoby prawnej) :

 

Akcja Katolicka Diecezji Warszawsko-Praskiej

Diecezjalny Instytut Akcji Katolickiej

ul. Floriańska 2a, 03-707 Warszawa

www.akdwp.pl e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

NIP 113-21-45-931 REGON 012970893

Nr konta: Credit Agricole 75 1940 1076 3055 4751 0000 0000

DEKLARACJA CZŁONKA WSPIERAJĄCEGO

Ja, .......................................................................................................................................................................

(imię/imiona i nazwisko)


proszę o przyjęcie mnie w poczet członków wspierających Akcji Katolickiej. Oświadczam, że znane mi postanowienia Statutu Akcji Katolickiej w Diecezji Warszawsko-Praskiej.


Jednocześnie zobowiązuję się do ich przestrzegania i wspierania podejmowanych działań, przede wszystkim


przez: .................…..............................................................................................................................................


..........................................................................................................................................................................


Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w zakresie realizacji dzialalności statutowej Stowarzyszenia.Dane kontaktowe


imię/imiona i nazwisko …....................................................................................................................................


miejsce pracy: ….................................................................................................................................................


data i miejsce urodzenia:


adres: …..............................................................................................................................................................


...........................................................................................


tel. stacjonarny ….......................................................... tel. kom …....................................................................


e-mail …................................................................ strona internetowa: …..........................................................


ew. stopień i tytuł naukowy, pełnione funkcje, inne: ............................................................................................


.........................................................................................................................................................................


.........................................................................................................................................................................


.........................................................................................................................................................................


.........................................................................................................................................................................
............................................................ ….........................................................

miejscowość, data podpis

 

 

 

 

  • Do warszawsko-praskiej deklaracji członka wspierającego (osoby prawnej) :

 

 

Akcja Katolicka Diecezji Warszawsko-Praskiej

Diecezjalny Instytut Akcji Katolickiej

ul. Floriańska 2a, 03-707 Warszawa

www.akdwp.pl e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

NIP 113-21-45-931 REGON 012970893

Nr konta: Credit Agricole 75 1940 1076 3055 4751 0000 0000DEKLARACJA CZŁONKA WSPIERAJĄCEGOW imieniu


.........................................................................................................................................................................

(nazwa osoby prawnej /stowarzyszenia)


proszę / prosimy o przyjęcie ….......................................................................................................................... .


w poczet członków wspierających Akcji Katolickiej. Oświadczam/y, że znane mi/nam postanowienia Statutu Akcji Katolickiej w Diecezji Warszawsko-Praskiej.


Jednocześnie zobowiązuję/my się do ich przestrzegania i wspierania podejmowanych działań, przede

wszystkim przez:


.......................…..............................................................................................................................................


........................................................................................................................................................................


Wyrażam/y zgodę na przetwarzanie moich/naszych danych osobowych w zakresie realizacji dzialalności statutowej Stowarzyszenia.Dane kontaktowe


nazwa osoby prawnej, stowarzyszenia: …............................................................................................................................


...........................................................................................................................................................................................


adres: …................................................................................................................................................................................


strona internetowa: ….............................................................. e-mail: ...............................................................................1) imię i nazwisko reprezentanta osoby prawnej/stowarzyszenia:........................................................................................


adres reprezentanta ….........................................................................................................................................................


tel. stacjonarny ….......................................................... tel. kom ….....................................................................................


e-mail …................................................................


2) imię i nazwisko reprezentanta osoby prawnej/stowarzyszenia: …....................................................................................


adres reprezentanta …..........................................................................................................................................................


tel. stacjonarny ….......................................................... tel. kom ….....................................................................................


e-mail …................................................................

............................................................ ….........................................................

miejscowość, data podpis

 

Joomla templates by a4joomla